KUN FOR HELSEPERSONELL

Behandling med Vectibix

Rephata_Gardening_RGB

Indikasjon1

Vectibix® (panitumumab) er indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype RAS i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX eller FOLFIRI. I andrelinjebehandling i kombinasjon med FOLFIRI for pasienter som har fått førstelinjebehandling med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert irinotekan). Du kan også behandle med Vectibix som monoterapi når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har sviktet1.

RAS-testing og kontraindikasjon

Det er viktig å teste for RAS status. Kombinasjon med kjemoterapi som inneholder oksaliplatin, er nemlig kontraindisert hos pasienter med mCRC med mutert- eller med en ukjent RAS status. For andre KI se Felleskatalogen.

Referanser

 1. Vectibix® (panitumumab) Preparatomtale 05.07.2022

Administrering og dosering

Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av kreft. RAS villtype (KRAS og NRAS) må være bestemt før initiering av behandlingen. Mutasjonsstatus bør fastslås av et erfarent laboratorium, som benytter validert testmetode for påvisning av KRAS- (ekson 2, 3 og 4) og NRAS-mutasjoner (ekson 2, 3 og 4).

Doseres 6 mg infusjon per kg hver 14. dag (q2w).

Anbefalt infusjonstid er ca. 60 minutter. Dersom den første infusjonen tolereres, kan påfølgende infusjoner administreres i løpet av 30-60 minutter. Doser >1000 mg skal administreres i løpet av ca. 90 minutter.

Kontraindikasjoner: Tidligere alvorlig eller livstruende overfølsomhet for innholdsstoffene. Interstitiell pneumonitt eller pulmonal fibrose. Kombinasjon med kjemoterapi som inneholder oksaliplatin, er kontraindisert hos pasienter med mutert RAS mCRC eller med en ukjent RAS mCRC-status.

Referanser

 1. Vectibix® (panitumumab) Preparatomtale 05.07.2022

Behandlingseffekt

Effekt OS og PFS – PRIME studien1

I fase 3 studien PRIME fra 2014 ble 1183 randomisert til enten Vx + FOLFOX eller kun FOLFOX. Pasientene ble den gang testet for KRAS-mutasjoner, men ikke NRAS-mutasjoner.

De som fikk VX+FOLFOX og var villtype KRAS hadde en progresjonsfri overlevelse (PFS) på 10 måneder mot 8,6 måneder for de som fikk bare FOLFOX. Median totaloverlevelse (OS) var henholdsvis 23,9 mot 19,7 måneder.

Effekt LLD og LPT: PRIME, PEAK OG PLANET studiene

Effekt LLD2

I studien PLANET så man på kolorektalcancerpasienter med spredning begrenset til lever, eller LLD (Liver Limited Disease). Studien var en fase II, toarmet, randomisert, ikke-blindet studie hvor man sammenlignet Vx+FOLFOX med Vx+FOLFIRI gitt i førstelinje. Pasienten var villtype KRAS, respons basert på RAS status var et eksplorativt endepunkt. Man fant at begge regimene gav pasienter med LLD og villtype RAS høyere respons og flertallet oppnådde tidlig tumorkrymping. Dette ga muligheten for kurativ reseksjon, og den mediane overlevelsen blant LLD-pasientene var 37/41 måneder.

Effekt LPT3, 4, 5

Vi vet at venstresidige primærsvulster (LPT = left-sided primary tumor) kan være mindre aggressive enn høyresidige. I fase 3 studiene PRIME og PEAK, så man at pasienter med venstresidig primærsvulster som fikk tillegg med Vx, oppnådde lengre overlevelse enn de i komparator armene. Analyser gjort i PRIME (fase III multisenter, randomisert Vx+FOLFOX vs FOLFOX alene til førstelinje mCRC) og PEAK (fase II, multisenter randomisert Vx+FOLFOX vs bevacizumab+FOLFOX villtype KRAS mCRC) viser at pasienter med venstresidig kolorektalcancer og villtype RAS hadde nytte av tillegget med Vectibix, i form av at flere oppnådde tidlig tumorkrymping og en god responsdybde. Pasienter med LPT som oppnådde ETS og god DpR hadde bedre PFS, reseksjonsrater og overlevelse (subgruppeanalyse PRIME/PEAK median overlevelse 43,4 måneder).

Referanser

 1. Douillard, Jean-Yves, et al. "Final results from PRIME: randomized phase III study of panitumumab with FOLFOX4 for first-line treatment of metastatic colorectal cancer." Annals of Oncology 25.7 (2014): 1346-1355.
 2. Carrato, Alfredo, et al. "First-line panitumumab plus FOLFOX4 or FOLFIRI in colorectal cancer with multiple or unresectable liver metastases: a randomised, phase II trial (PLANET-TTD)." European Journal of Cancer 81 (2017): 191-202.
 3. Douillard J-Y, et al. Impact of early tumour shrinkage and resection on outcomes in patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Eur J Cancer. 2015;51:1231-42.
 4. Boeckx, N., et al. "Primary tumor sidedness has an impact on prognosis and treatment outcome in metastatic colorectal cancer: results from two randomized first-line panitumumab studies." Annals of Oncology 28.8 (2017): 1862-1868.Rivera F, et al. Final analysis of the randomised PEAK trial: overall survival and tumour responses during first-line treatment with mFOLFOX6 plus either panitumumab or bevacizumab in patients with metastatic colorectal carcinoma. Int J Colorectal Dis. 2017;32:1179-90;
 5. Taieb, Julien et al. “Exploratory analyses assessing the impact of early tumour shrinkage and depth of response on survival outcomes in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer receiving treatment in three randomised panitumumab trials.” Journal of cancer research and clinical oncology vol. 144,2 (2018): 321-335. doi:10.1007/s00432-017-2534-z

Sikkerhetsinformasjon

Hyppigst rapporterte bivirkninger er hudreaksjoner (knyttet til preparatets farmakologiske effekter), som forekommer hos ca. 94%, og de fleste er milde til moderate. 23% av tilfellene er alvorlige (grad 3) og <1% livstruende (grad 4).

Hudbivirkninger ved EGFR-hemmerbehandling

Hudreaksjoner og akneliknende utslett er den bivirkningen vi oftest ser hos pasienter som behandles med EGFR-hemmere. Utslettet kan variere fra grad 1 til 4. Vi ser det oftest på overkropp, i ansikt og i hodebunn, men det kan også forekomme andre steder. Iblant forekommer det sekundær infeksjon i utslettet. Mediantid til de første symptomene på hudreaksjoner er ca. 10 dager, og reaksjonene er gjerne på sitt mest alvorlige etter 2 til 3 uker. Utslettet forsvinner innen noen uker etter avsluttet behandling1. Iblant gjenstår økt pigmentering og tørrhet i huden. Både utslettets lokale alvorlighetsgrad og hvor stor utslettet er i forhold til total kroppsoverflate, bør vurderes ved gradering. 3

Gradering

Bruk CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events)-graderinger3 for å klassifisere alvorlighetsgraden av utslettet, og bruk dette for eventuelt å bestemme reduksjon av Vectibixdosen. Du finner en klassifiseringstabell og retningslinjer for dosejustering i veilederen «Hudbivirkninger ved EFGR-Hemmer behandling». Du kan bestille den her.

Behandling med antibiotika

For å forebygge mot utslett av alvorlig grad er det viktig at pasienten får antibiotika fra behandlingsdag 1.

I studien STEPP fikk pasientene 100 mg doxycyclin 2x daglig. Dersom pasienten venter med å ta antibiotika til utslettet har kommet, kan det være vanskligere å begrense utslettet enn om pasienten hadde startet fra dag én4.

Behandling av betennelse

Tørr hud, eksem og forandringer i vekst av ansiktshår er også vanlig. Ved eksem, kan du vurdere å smøre med steroidekrem (gruppe I-III), Omslagsvann NAF liniment og Betnovat® med chinoform kan også gi bedring. Pasienten kan, ved å smøre utsatte steder som overkropp, hender, ansikt og hodebunn med fuktighetskrem daglig, redusere hudreaksjonenes alvorlighetsgrad. Pasienten bør helst smøre seg inn med fuktighetskrem morgen og kveld.

Se Felleskatalogen for en fullstending oversikt over bivirkninger.

Referanser

 1. Vectibix® (panitumumab) SPC 05.07.2022
 2. Mitchell, Edith P., et al. "Clinical presentation and pathophysiology of EGFRI dermatologic toxicities." Oncology (Williston Park, NY) 21.11 Suppl 5 (2007): 4-9.
 3. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). V5.0. Nov 27, 2007 s142_146. https://www.eortc.be/services/doc/ctc/CTCAE_v5_Quick_Reference_5x7.pdf
 4. Mario E. Lacouture et al. Skin Toxicity Evaluation Protocol With Panitumumab (STEPP), a Phase II, Open-Label, Randomized Trial Evaluating the Impact of a Pre-Emptive Skin Treatment Regimen on Skin Toxicities and Quality of Life in Patients With Metastatic Colorectal Cancer. Journal of Clinical Oncology 2010;Vol28, No8,p1351-1357

NOR-954-0623-0001 JUN 23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop