KUN FOR HELSEPERSONELL

Behandling med Nplate

Rephata_Gardening_RGB

Indikasjon1

Nplate® (romiplostim) er nå godkjent til behandling av voksne pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner). Dette betyr at voksne pasienter kan behandles med Nplate® umiddelbart etter at behandling med steroider avsluttes. Nplate® indikasjoner:

Pulver og væske til injeksjonsvæske:

 • Voksne: Indisert til behandling av pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).

Pulver til injeksjonsvæske:

 • Voksne: Indisert til behandling av pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).
 • Barn og ungdom ≥1 år: Indisert til behandling av pasienter med kronisk primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).2

Early ITP1

Nplate® har vist seg å være like effektiv og godt tolerert for behandling av voksne pasienter som har hatt ITP under ett år som for voksne med kronisk ITP.1,4

De seneste retningslinjer anbefaler bruk av trombopoietinreseptoragonister som Nplate® for å forbedre pasientens opplevelse ved å:

 • Potensielt kunne reduserer eksponeringen for bivirkninger forbundet med langvarig bruk av kortikosteroider 8-10
 • Øke deres livskvalitet 8-10
 • Gi dem en sjanse til å oppnå behandlingsfri remisjon8-10

† I en fase II, 12-måneders, enarmet studie som inkluderte 75 voksne med primær ITP≤6 måneder, oppnådde 32 % av pasientene (n=24/75) behandlingsfri remisjon (primært endepunkt: kumulativt antall måneder der pasientene oppnådde trombocyttrespons i løpet av studien).1,5 I en observasjonell, retrospektiv, langtidsoppfølgende multisenterstudie som inkluderte 121 voksne med primær ITP, oppnådde 51,3 % av pasientene som responderte på Nplate® uten bytte til TPORA (n=21/41) behandlingsfri respons.3 Behandlingsfri remisjon eller behandlingsfri respons er definert som trombocyttall ≥50×109/L i minst 6 måneder i fravær av behandling som er ment å øke trombocyttallet.1, 3, 5

‡‡ Egenskaper som pasientens alder, ITP-varighet, behandlingsvarighet, splenektomistatus.1,4,6,7

Referanser

 1. Nplate® (romiplostim) preparatomtale 22.01.2021
 2. Nplate® (romiplostim) Felleskatalogtekst, 20.02.2022
 3. Lozano ML, Mingot-Castellano ME, Perera MM. Deciphering predictive factors for choice of thrombopoietin receptor agonist, treatment free responses, and thrombotic events in immune thrombocytopenia. Sci Rep. 2019;9(1):16680.
 4. Kuter DJ, Newland A, Chong B H. Romiplostim in adult patients with newly diagnosed or persistent immune thrombocytopenia (ITP) for up to 1 year and in those with chronic ITP for more than 1 year. Br J Haematol. 2019;185(3):503-13.
 5. Newland A, Godeau B, Priego V. Remission and platelet responses with romiplostim in primary immune thrombocytopenia: final results from a phase 2 study. Br J Haematol. 2016;172(2):262-73
 6. Kuter DJ, Bussel JB, Newland A. Long-term treatment with romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenia: safety and efficacy. Br J Haematol. 2013;161(3):411-23.
 7. Cines DB, Wasser J, Rodeghiero F. Safety and efficacy of romiplostim in splenectomized and nonsplenectomized patients with primary immune thrombocytopenia. Haematologica 2017;102(8):1342-51.
 8. Provan D, Stasi R, Newland AC. International consensus report on the investigation and management of primaryimmune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019;3(22):3780-817.
 9. Neunert CE, Cooper N. Evidence-based management of immune thrombocytopenia: ASH guideline update. American Society of Hematology 2019;3(23):3829-66.
 10. Lozanoa ML, Godeauc B, Graingerd J. Romiplostim in adults with newly diagnosed or persistent immune thrombocytopenia. Expert Review of Hematology, 2020;13(12):1319-32.

Administrering og dosering

Administrasjon og dosering5:

 • Utvis forsiktighet ved doseberegning og rekonstitusjon.
 • Nplate® administreres 1 gang i uken som en s.c. injeksjon.
 • Administreringsvolum av romiplostim beregnes ut fra kroppsvekt, nødvendig dose og legemidlets konsentrasjon.
 • Initialdosen for romiplostim er 1 μg/kg basert på faktisk kroppsvekt. Maks. ukentlig dose skal ikke overstige 10 μg/kg.

Les om dosering, doseringsanvisning og dosejustering i Felleskatalogen.

Hjemmeadministrering: ny forpakning* for hjemmeadministrering

Pasienter som har fått opplæring av helsepersonell, kan administrere behandlingen selv. Nplate® (pulver og væske til injeksjonsvæske) er indisert til behandling av voksne pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).1

Pasienter opplever selvadministrering av Nplate® som en forenkling ifølge studie.3 Dette gir bedre compliance og derved bedre effekt.1, 4

Rephata_Gardening_RGB

Hjemmeadministrering; en mulighet for voksne pasienter1,3,4. Ingen forskjell i rapportert platetallrespons, når man sammenligner med pasienter som ikke administrerte Nplate selv.3

Rephata_Gardening_RGB

Dosering en gang i uken1. Ukentlig dosering er vist å påvirke etterlevelse positivt (adherence) versus daglig dosering.2

* Ny forpakning PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE (oppløsning 250 µg eller 500 µg) inneholder: hetteglass med 250/500 mikrog romiplostim, ferdigfylt sprøyte med 0,72/1,2 ml vann til injeksjonsvæsker for rekonstituering, stempel til den ferdigfylte sprøyten, steril hetteglassadapter, steril 1 ml sprøyte med luer-lock, steril sikkerhetskanyle samt 4 alkoholservietter.5)

Instruksjonsfilm for bruk av Nplate® (romiplostim)

Amgen har utarbeidet en video som viser tilberedning og bruk av Nplate® ved hjemmeadministrering.

Rephata_Gardening_RGB

Opplæringsmateriell: Dersom selvadministrering av Nplate® er aktuelt for noen av dine voksne pasienter, anbefaler vi at du bestiller “Opplæringsmateriell for pasient og forskriver”.

Rephata_Gardening_RGB

Dette materiellet inneholder viktig informasjon om forskrivning, dosekalkulator, klargjøring og administrasjon av romiplostim samt nødvendige forholdsregler for å minimere risikoen for feilmedisinering. Opplæringsmateriellet er også tilgjengelig digitalt på felleskatalogen.

Referanser

 1. Nplate® (romiplostim) preparatomtale 22.01.2021
 2. Kardas P et al. Determinants of patient adherence: a review of systematic reviews. Front Pharmacol. 2013;4(91) 1-16.
 3. Kuter DJ, et al. Br J Haematol. Long-term treatment with romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenia: safety and efficacy, 2013;161, 411-23.
 4. Selleslag, D, et al. Eur J Haematol. Impact of self-administration of romiplostim by patients with chronic immune thrombocytopenia compared with administration by a healthcare provider. 2015;94(2):169-76.
 5. Nplate® (romiplostim) Felleskatalogtekst, 20.02.2022

Sikkerhetsinformasjon

De mest alvorlige bivirkningene som kan forekomme er tilbakefall av trombocytopeni og blødninger etter behandlingsavbrudd, økt retikulin i benmargen, trombotiske/tromboemboliske komplikasjoner, medisineringsfeil og sykdomsprogresjon av eksisterende MDS til AML.

Sikkerhetsprofil hos barn er lik den hos voksne. De vanligste bivirkningene hos barn >1 år med ITP, var øvre luftveisinfeksjon, rhinitt, hoste, orofaryngeal smerte, øvre abdominalsmerter, diaré, utslett, feber, kontusjon (svært vanlige (≥1/10) og faryngitt, konjunktivitt, øreinfeksjon, gastroenteritt, sinusitt, purpura, urtikaria og perifert ødem (vanlige (≥1/100 til < 1/10). Noen av bivirkningene som ble sett hos voksne var hyppigere hos barn. Hoste, diaré, utslett, feber og kontusjon ble sett som svært vanlige og purpura og urticaria ble sett som vanlige hos barn.

Referanser

 1. Nplate® (romiplostim) Felleskatalogtekst, 22.01.2021

Anbud

Nplate® (romiplostim) er ikke rangert i ITP anbud fra 1 september 20221. Amgen har fått spørsmål om Nplate® (romiplostim) fra klinikere vedr. Sykehusinnkjøp sine nye anbefalinger for LEGEMIDLER TIL BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) som gjelder for perioden 01.09.2022 – 31.08.2023.

Subkutan Nplate® (romiplostim) 125/250/500 mcg med ukentlig dosering er ikke rangert (subkutan og perorale administrasjonsformer er tildelt og rangert hver for seg1), og romiplostim kan derfor velges som alternativ til perorale administrasjonsformer.

NOR-531-0823-80001 AUG23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop