KUN FOR HELSEPERSONELL

Behandling med Repatha®

Rephata_Gardening_RGB

Repatha® reduserer risiko for hjerte- og karsykdommer gjennom rask og vedvarende LDL-C-reduksjon for sekundær forebygging hos dine høyrisikopasienter, som for eksempel nylige hjerteinfarkt pasienter, på maksimalt tolerert statin og ezetimibe dose.1-5

91% av pasientene blir utskrevet med statin etter hjerteinfarkt6. Statinbehandling alene reduserer LDL-kolesterolet, men ikke alltid tilstrekkelig3,6-7. Nyere data viser at bare 18% av høyrisikopasientene oppnår de Europeiske anbefalingene på 1.4 mmol/l.3,7 30% av pasientene som behandles for hjerteinfarkt i Norge har hatt hjerteinfarkt tidligere.8

LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol

Referanser

 1. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. Circulation. 2018;138:756-66.
 2. Repatha® (evolocumab). SPC. Last updated: 30.03.23
 3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88.
 4. Robinson JG, Nedergaard BS, Rogers WJ, et al. Effect of Evolocumab or Ezetimibe Added to Moderate or High-Intensity Statin Therapy on LDL-C Lowering in Patients With Hypercholesterolemia: The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2014;311(18):1870-82.
 5. Giugliano RP, Pedersen TR, Park JG et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017;390(10106):1962-71.
 6. Jortveit J and Halvorsen S. Geographical differences in prescription of secondary preventive drug therapy after acutemyocardial infarction in Norway. Eur Heart J-Cardio Pharmacoth (2017) 3, 132-133.
 7. Årsrapport 2016, Norsk Hjerteinfarktregister: https://stolav.no/hjerteinfarktregisteret/arsrapport-2016, Hentet 16.9.22
 8. Årsrapport 2022, Norsk Hjerteinfarktregister: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWM0YTY4NGEtYTFlZi00ZWFkLThmNTItMmVkMzI1Yzg1ZjI2IiwidCI6ImU3ZTYxZDk0LTg1ZDctNDFhYS1hZWFhLTAzNmJiZjJkYjZlZSIsImMiOjh9 ,Hentet 8. august 2023

Indikasjon1

Hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi

Repatha® er indisert til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, og barn ≥10 år og med heterozygot familiær hyperkolesterolemi som tillegg til diett:

 • kombinert med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som ikke er i stand til å nå LDL-C-målene med maksimal tolerert dose av et statin, eller
 • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statin-intolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Homozygot familiær hyperkolesterolemi

Repatha® er indisert til voksne og barn ≥10 år med homozygot familiær hyperkolesterolemi, i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger.

Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom

Repatha er indisert til voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt, slag eller perifer arteriesykdom) for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer:

 • i kombinasjon med den maksimale tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller
 • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statin-intolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Informasjon om studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper finnes i Repatha SPC pkt. 5.1.

LDL = Low-density lipoprotein cholesterol
PCSK9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.

Referanser

 1. Repatha (evolokumab) SPC (30.03.23)

LDL-senkning

Senkning av LDL er det primære målet for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med dyslipidemi2,3.

Europeiske retningslinjer anbefaler følgende LDL-nivåer:3

 • <1.8 mmol/l for pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdommer
 • <1.4 mmol/l og ≥50 % reduksjon av LDL fra baseline for pasienter med svært høy risiko for hjerte- og karsykdommer
 • <1.0 mmol/l for pasienter med svært høy risiko for hjerte- og karsykdommer og multiple hjertekar-hendelser

På tross av gjeldende retningslinjer og pågående behandling oppnår ikke alle pasienter anbefalte LDL-nivåer2-3.

82% av pasientene med høy risiko for hjerte- og karsykdommer oppnår ikke optimal senkning av LDL med statiner og/eller annen lipidsenkende behandling1.

Repatha® i tillegg til statin gir opptil 75% ekstra LDL reduksjon uavhengig av type statin eller ezetimib*4-7.

Pasienter som kan ha nytte av ytterligere lipidsenking inkluderer:

 • Pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi i tillegg til statinbehandling
 • Pasienter med familiær hyperkolesterolemi
 • Pasienter som er intolerante til en effektiv dose statin

Aterosklerose forårsaket av høyt LDL-kolesterol er den viktigste underliggende årsaken til hjerte- og karsykdommer8.
Aterogenesen er en kontinuerlig prosess som starter tidlig i livet8.

Ustabile plakk eller plakk-ruptur hemmer blodgjennomstrømmingen og øker risiko for kardiovaskulære hendelser. Tidlig og optimal behandling av forhøyet LDL ved aterosklerose, kan redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser 10. Forhøyet LDL bidrar betydelig til utviklingen av aterosklerose og kardiovaskulære hendelser 10.

Forhøyet LDL fører til endotel disfuksjon og endotelskade

LDL = Low-density lipoprotein cholesterol
CV = Cardiovascular; LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; PCSK9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.* Hos pasienter med hyperkolesterolemi / blandet dyslipidemi, HeFH, og ASCVD på moderat- til høyintensitet statinbehandling.

Referanser

 1. Ray KK, Molemans B, Schoonen WE, et al. EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2020 doi: 10.1093/eurjpc/zwaa04.Mach F, Baigent C, Catapano A et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk, Eur Heart J. 2019;00,1-78
 2. Perk J, Backer GD, Gohlke H et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2012;33:1635-701.
 3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88.
 4. Robinson JG, Nedergaard BS, Rogers WJ, et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia: the LAPLACE-2 randomized clinical trial. JAMA. 2014;311(18):1870-82.
 5. Raal FJ, Stein EA, Dufour R, et al. PCSK9 inhibition with evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolaemia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2015;385(9965):331-40.
 6. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;316(22):2373-2384.
 7. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2017;376(18):1713-22.
 8. Pepine CJ. The effects of angiotensin-converting enzyme inhibition on endothelial dysfunction: potential role in myocardial ischemia. Am J Cardiol. 1998;82(10A):23S-27S.
 9. Okazaki S, Yokoyama T, Miyauchi K, et al. Early statin treatment in patients with acute coronary syndrome: demonstration of the beneficial effect on atherosclerotic lesions by serial volumetric intravascular ultrasound analysis during half a year after coronary event: the ESTABLISH Study. Circulation. 2004;110(9):1061-8.
 10. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease.
 11. Giugliano RP, Pedersen TR, Park JG et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017;390(10106):1962-71.

Virkningsmekanisme

Repatha® senker LDL ved å hemme PCSK-9, noe som øker antallet LDL-reseptorer på hepatocytt-overflaten. Resultatet er lavere LDL-plasmakonsentrasjon.1

PCSK-9 er et protein som produseres i leveren og binder seg til LDL-reseptorer og merker dem for nedbryting av lysosomene.2

Repatha® er et fullt humant monoklonalt antistoff som selektivt binder seg til fritt PCSK-9 og dermed hindrer PCSK-9-mediert LDL-reseptor-nedbryting.1

LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol; PCSK-9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.

Referanser

 1. Repatha SPC (28.04.2022), avsnitt 5.1.
 2. Lambert G, Sjouke B, Choque B et al. The PCSK-9 decade. J Lipid Res. 2012;53:2515-24

Administrering og dosering

Enkel dosering og selv-administrering

en 140 mg dose hver andre uke

Se SPC for informasjon om administrering og dosering av Repatha.

Referanser

 1. Repatha SPC (30.03.23)
 2. Giugliano RP, Desai NR, Kohli P, et al. Efficacy; safety, and tolerability of a monoclonal antibody to proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 in combination with a statin in patients with hypercholesterolaemia (LAPLACE-TIMI 57): a randomised, placebo-controlled, dose-ranging, phase 2 study. Lancet. 2012;380(9858):2007-17.

Administrering

Se instruksjonsfilm for bruk av Repatha ferdigfylt pen:

*Homozygot familiær hyperkolesterolemi hos voksne og barn 10 r: Innledende anbefalt dose er 420 mg én gang månedlig. Etter 12 ukers behandling kan dosefrekvensen titreres opp til 420 mg én gang annenhver uke dersom klinisk betydningsfull respons ikke er oppnådd. Pasienter på aferese kan starte behandling med 420 mg annenhver uke slik at det sammenfaller med aferese-planen.1

†Pasienter med nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon. Hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon ble det observert en reduksjon i den totale eksponeringen for evolokumab som kan føre til redusert effekt på LDL-reduksjonen. Det kan derfor være grunn til grundig overvåkning av disse pasientene.1

HoFH = Homozygot familiær hyperkolesterolemi; LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; Q2W = Hver 2. uke; QM = Hver måned; SC = Subkutan.

Referanser

 1. Repatha SPC (30.03.23), avsnitt 4.2.

Behandlingseffekt

Repatha® i tillegg til statiner reduserer kardiovaskulær risiko hos pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom1-3

 • Repatha® senker LDL-kolesterolet med opptil 75 %**2
 • Repatha® i tillegg til statiner forårsaker en regresjon av aterosklerotiske plakk3
 • Repatha® reduserer kardiovaskulær risiko hos pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom4

** Pasienter med hyperkolesterolemi som får Repatha® 140 mg annenhver uke, i tillegg til atorvastatin 80 mg

Med Repatha® ble LDL-C-reduksjoner på ca. 55 % til 75 % oppnådd så tidlig som i uke 10, og reduksjonene holdt seg under langtidsbehandling2.

Behandlingseffekter med Repatha® sammenlignet med placebo* hos pasienter med primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi gjennomsnittlig prosentvis endring fra baseline til gjennomsnitt ved uke 10 og 12 (%, 95 % KI).
* I kombinasjon med SoC (standard of care) - standardbehandling (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dose ± 10 mg ezetimib)

1. Behandlingseffekt av evolokumab sammenlignet med placebo hos pasienter med primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi – gjennomsnittlig endring i prosent fra baseline til gjennomsnittet av uke 10 og 12 (%, 95 % KI). Tilpasset fra Repatha SPC (30.03.23)

Q2W = annenhver uke, QM = en gang i måneden, HMD = primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi; HeFH = heterozygot familiær hyperkolesterolemi; ap-verdi <0,05 sammenlignet med placebo; bp-verdi <0,001 sammenlignet med placebo.

Referanser

 1. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2017;376(18):1713-22.
 2. Robinson JG, Nedergaard BS, Rogers WJ, et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia: the LAPLACE-2 randomized clinical trial. JAMA. 2014;311(18):1870-82
 3. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;316(22):2373-2384.
 4. Repatha SPC (30.03.23)

Repatha OUTCOME-studien Fourier

Studiehypotese
Tillegg av Repatha® til en optimalisert statinbehandling reduserer forekomsten av alvorlige kardiovaskulære hendelser hos pasienter med klinisk bekreftet vaskulær sykdom.1

Studie design1

Resultat
Redusert risiko for ytterligere reduksjon av LDL-C med Repatha® hos pasienter med svært høy risiko.1

Primært endepunkt: Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, hjerneslag, sykehusinnleggelse på grunn av ustabil angina eller koronar revaskularisering.

 • I kombinasjon med SoC (standardbehandling) - standardbehandling (min. 20 mg atorvastatin eller tilsvarende dose ± 10 mg ezetimib)

Sekundært hovedendepunkt: Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, hjerneslag.

 • I kombinasjon med SoC (standardbehandling) - standardbehandling (min. 20 mg atorvastatin eller tilsvarende dose ± 10 mg ezetimib)

Sikkerhetsprofilen til Repatha® er på nivå med kontrollgruppen1

Referanser

 1. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2017;376(18):1713-22
 2. Repatha SPC (30.03.23)

Repatha IVUS-studie GLAGOV1: Regresjon av aterosklerotiske plakk

Studiehypotese
Hos pasienter med dokumentert hjerte og karsykdom, vil en reduksjon av LDL- kolesterolnivået med evolokumab i tillegg til optimalisert statinbehandling gi en signifikant reduksjon av plakk (forandring av ateromvolum – PAV) sammenliknet med tillegg av placebo (til optimalisert statinbehandling).2

Studie design1

Resultat
Repatha® ga signifikant regresjon av koronar aterosklerose.1

*Definert som enhver reduksjon i PAV fra grunnlinje til uke 78.

IVUS = Intravascular ultrasound; LDL-C = Low-density lipoprotein cholesterol; NS = Non-significant; PAV = Per cent atheroma volume.

Referanser

 1. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;316(22):2373-2384.
 2. Bhindi R, Guan M, Zhao Y, et al. Coronary atheroma regression and adverse cardiac events: A systematic review and meta-regression analysis. Atherosclerosis 284 (2019) 194-201

Sikkerhetsinformasjon

Repatha® studieprogram, PROFICIO

PROFICIO med mer enn 35 000 pasienter er til dags dato det største studieprogrammet for en PCSK9-hemmer. Studieprogrammet viser at bivirkningsprofilen til Repatha® er på nivå med kontrollgruppen.

En betydelig reduksjon i LDL-C ble observert gjennom utfallsstudien (FOURIER) med Repatha®, hvor LDL-C (median) oppnådd var i området 0,8 til 0,9 mmol/l ved hver måling; 25 % av pasientene nådde en LDL-C-konsentrasjon under 0,5 mmol/l. Til tross for de svært lave LDL-C-konsentrasjonene som ble oppnådd, ble ingen nye sikkerhetsproblemer observert; forekomsten av nyoppstått diabetes og kognitive bivirkninger var sammenlignbar hos pasienter som oppnådde LDL-C-nivåer <0,65 mmol/l og de med høyere LDL-C.1,2

Repatha® har en varig effekt og opprettholder en sikkerhetsprofil over tid2,3.

 • Sikkerhetsprofil i nivå med kontrollgruppen1 også ved svært lave LDL-C nivåer
 • Ingen tegn på økning i nevrodegenerative hendelser og nøytraliserende antistoffer ble ikke oppdaget hos noen av pasientene2

Sammendrag av Repatha® sikkerhetsprofil:

 • De vanligste rapporterte bivirkningene i primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi pivotale studier ved anbefalte doser, var nasofaryngitt (7,4 %), øvre luftveisinfeksjon (4,6 %), ryggsmerter (4,4 %), artralgi (3,9 %), influensa (3,2 %) og reaksjoner på injeksjonsstedet (2,2 %).4
 • Sikkerhetsprofilen i homozygot familiær hyperkolesterolemi-populasjonen samsvarte med primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi-populasjonen3

For fullstendig sikkerhetsinformasjon, vennligst se Repatha®
LDL = Low-density lipoprotein cholesterol; URTI = Øvre luftveisinfeksj

Referanser

 1. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2017;376(18):1713-22
 2. Giugliano RP, Pedersen TR, Park JG, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. Lancet. 2017;390(10106):1962-71.
 3. Repatha SPC (30.03.23)
 4. Repatha SPC (30.03.23), avsnitt 4.8

Refusjon

I de europeiske retningslinjene for forebygging av hjerte- og karsykdommer introduseres en trinnvis tiltaksmodell1,2

Trinn 1: Anbefalinger for alle

Les mer om person-tilpasset hjerte- og karforebygging i retningslinjene her: https://tidsskriftet.no/2022/11/kronikk/persontilpasset-hjerte-og-karforebygging-i-nye-retningslinjer

Trinn 2: Individuelle og intensiverte medikamentelle benhandlingsmål

Intensivering til behandlingsmål på trinn 2 vurderes ut fra oppnådd mål for livsstilsfaktorer, blodtrykk og LDL-kolesterol på trinn 1, risikomodifiserende faktorer*, komorbiditet**, gjenværende risiko, livstidsrisiko, forventet effekt av behandling, skrøpelighet, polyfarmasi og pasientpreferanser

*Risikomodifiserende faktorer: psykologisk stress, etnisitet, avdekket karforandringer ved bildediagnostikk, familiehistorie.
** Moderat risiko ved diabetes varighet < 10 år, ingen endeorganskade og ingen risikofaktorer.

Retningslinjer for individuell stønad til Repatha® (oppdatert 16.01.2023)3

Repatha og Leqvio kan brukes for nye pasienter som ikke kan bruke Praluent. Dette må skje etter individuell søknad og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo. Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer, kan fortsette å bruke denne som før.

* Krav til gentest. ** Relaterte diagnoser: ICD-10: I20 / ICPC-2: K74 Angina pectoris, ICD-10: I21 / ICPC-2: K75 Akutt hjerteinfarkt, ICD-10: I22 / ICPC-2: K76 Påfølgende hjerteinfarkt, ICD-10: I25 / ICPC-2: K76 Kronisk iskemisk hjertesykdom, ICD-10: I63 / ICPC-2: K90 Hjerneinfarkt, ICD-10: I65 / ICPC-2: K89 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier, uten hjerneinfarkt som følge, ICD-10: I70 / ICPC-2: K92 AteroskleroseICD-10: I73.9 / ICPC-2: K92 Uspesifisert sykdom i perifere kar, ICD-10: Z95 /ICPC-2: A89 Status med implantater og transplantater i hjerte og blodkar

 1. Sverre E, Halvorsen S, Løchen ML et al. Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen 2022 doi: 10.4045/tidsskr.22.0508
 2. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2021; 42: 3227–337
 3. Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/ (hentet 8.10.2023)

*Krav til gentest

** Sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom

NOR-145-0823-80002 AUG23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop